Podatki za obračun plače za junij 2024 - izplačilo julij 2024

02. 7. 2024 | Avtor: Forum Media

Število delovnih dni v maju je 19. Število praznikov z nadomestilom plače je 1. Fond ur je 160.

Povprečna mesečna bruto plača (za marec) 2024 : 2.343,89 evrov.

Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno (zadnji podatek za februar-april) 2024: 2.312,20 evrov.

Minimalna plača za leto 2024 je 1.253,90 evrov.

Povprečna bruto plača za leto 2023 je 2.220,95 evrov.

Za izplačila od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov: :
Zaposleni v delovnem razmerju in samozaposleni: (s. p.) 1.332,57 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2023 znaša 2.220,95 eur).

Družbeniki, lastniki podjetij: 1.998,86 eur (90 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2023 znaša 2.220,95 eur).

Strošek oziroma prejemek

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Javni sektor

 

Regres za prehrano

 

 

Med delom:  7,96 evra

Začasno napoteni: 14,33 evrov

 

6,90 €/del.dan po KPND

5,94 €/del.dan po ZPSDP

 

 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

 

 

Kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evra.

Lahko strošek imenske mesečne vozovnice na podlagi dokazila o nakupu

 0,21 € za vsak polni km za vsak dan prisotnosti na delu oz. min. 140 € (če bi bil po kilometrini izračunani mesečni znesek nižji od 140 €)

 

Nad 2 km razdalje od kraja bivanja do delovnega mesta:
 
0,1579 € (=10% cene neosv. motornega bencina - 95 oktanov na km, vendar ne manj kot 30 € za polno prisotnost)
 

 - Znesek imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), če uslužbenec predloži dokaz o nakupu

 

Dnevnice za službeno potovanje v državi

 

 

Nad 12 ur: 27,81 evra,

Nad 8 do vključno 12 ur: 13,88 evra,

Od 6 do vključno 8 ur: 9,69evra

 

6 do 8 ur - 7,06 €
Nad 8 do 12 ur - 12,87 €
Nad 12 do 24 ur -25,79 €
 
 Zagotovljena prehrana:
 -20% za zajtrk
 -40% za kosilo oz. večerjo
 
 Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

Dnevnice v tujini po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Nad 6 do 8 ur - 25% vrednosti
Nad 8 do 14 ur - 75% vrednosti
Nad 14 do 24 ur - 100% vrednosti
 
  Zagotovljena prehrana:
 -80% za vse obroke (6-8 ur: en obrok, 8-14 ur: dva obroka, 14-24 ur: trije obroki)
 

 

 

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila

 

 

Prevoz na službenem potovanju: 0,43 evra

Prevoz na delo in z dela: 0,21 evra

 

 

0,4736 € (=30% cene neosv. motornega bencina 95 oktanov za km)

 

Jubilejna nagrada

 

 

Za 10 let delovne dobe: 666,29 evra,

Za 20 let delovne dobe: 999,43 evra,

Za 30 let delovne dobe: 1.332,57 evra,

Za 40 let delovne dobe: 1.665,71 evra.

 

 

10 let - 348,14 €


 20 let - 522,20 €


 30 let - 696,27 €


 40 let - 696,27 €
 

 

Solidarnostna pomoč

 

 

Primer smrti: 5.000 evra

Drugi primeri: 2.000 evra

 

696,27 € za primer požara ali elementarne nesreče
 
 V drugih primerih le za zaposlene, ki prejmejo v mesecu dogodka osnovno plačo v višini minimalne plače

 

Odpravnina ob upokojitvi

 

 

 

6.662,85 evra

 

v višini treh povprečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oz. v višini zadnjih treh plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje (Aneks h KPND, UL RS 80/2018).

 

Ločeno življenje

 

 

434,00 evra

 

169,45 € nadomestilo stroškov stanovanja
 0 € stroški prehrane
 
 Vezano na min. oddaljenost 70 km od kraja bivališča ožje družine, in če razporejen v drug kraj po po nalogu delodajalca

Regres za letni dopust 

1.253,90 evra 

1.253,90 €

Nazaj

s