Državni zbor sprejel novo strategijo upravljanja državnih naložb

10. 7. 2024

Državni zbor je danes sprejel nov odlok o strategiji upravljanja naložb države, ki predstavlja glavno podlago za aktivno upravljanje državnih naložb. Nova strategija je prilagojena aktualnim razmeram, kot ključen ekonomski cilj pa opredeljuje dvig produktivnosti družb.

Strategija upravljanja predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države, ki s tem upravljavcu naložb, to je Slovenski državni holding (SDH), delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti sporoča svoje cilje pri upravljanju družb v lasti države.

Strategija sledi predpisani strukturi iz Zakona o SDH in je prilagojena aktualnim razmeram. Nekaj podjetij je bilo namreč po letu 2015, ko je bila sprejeta prva strategija, prodanih ali so šla v stečaj, hkrati pa je bila k SDH pripojena Družba za upravljanje terjatev bank. Nova strategija zato ne vključuje le kapitalskih naložb, ampak se nanaša na širše naložbe države, na primer terjatve in nepremičnine v lasti SDH.

V strategijo je skupaj vključenih 84 kapitalskih naložb, ki so še naprej razdeljene na strateške, pomembne in portfeljske. Njihova razdelitev je naslednja:

  • strateških naložb je 34 (40 odstotkov), pri njih pa mora SDH poleg ekonomskih in finančnih ciljev upoštevati tudi strateške cilje, ki jih določa strategija;
  • pomembnih naložb, v katerih želi država ohraniti ključne razvojne dejavnike v državi, je osem (10 odstotkov);
  • preostalih 42 naložb (50 odstotkov), s katerimi država poskuša doseči izključno gospodarske cilje, pa je portfeljskih.

Delež strateških naložb (minimalni delež države je 50 odstotkov in en glas) je v novi strategije večji, kot je delež teh naložb v strategiji iz leta 2015 (predvsem zaradi novih državnih družb: Plinhold, Koto, Koprska pristaniška pilotaža, 2TDK, Družba za upravljanje javnega potniškega prometa in Slovenski državni gozdovi), delež pomembnih (minimalni delež države je 25 odstotkov in en glas) in portfeljskih, s katerimi lahko SDH prosto razpolaga, pa je manjši kot v prejšnji strategiji.

Splošni cilji pri upravljanju premoženja se nanašajo na področje človekovih pravic, družbene odgovornosti, enakosti spolov, obvladovanj tveganj, dviga produktivnosti in krepitve sistema korporativnega upravljanja družb v državni lasti, razvojne usmeritve države pa temeljijo na Agendi Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in Strategiji razvoja Slovenije 2030. Pri strateških naložbah pa so, kot omenjeno, določeni tudi strateški cilji, ki jih želi država uresničiti s posamezno strateško naložbo.

Ključen ekonomski cilj strategije je dvig produktivnosti, torej da družbe z danimi sredstvi naredijo več. Eden od kazalnikov produktivnosti je dodana vrednost na zaposlenega. Ciljni donos na kapital celotnega portfelja je še vedno določen pri osmih odstotkih, pri čemer se upošteva tudi vrsta in specifičnost posameznih naložb.

SDH na podlagi strategije sprejme letni načrt upravljanja naložb, v katerem opredeli podrobne cilje pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepe in usmeritve za doseganje teh ciljev, in merila za merjenje uspešnosti državnih naložb, ki so oblikovana glede na vrsto naložbe. K obema dokumentoma soglasje poda še vlada. Vsi trije dokumenti skupaj dajejo SDH podlago za aktivno upravljanje naložb in za spremljanje izpolnjevanje glavnih ciljev posamezne družbe.

Nazaj

s